NyitólapAlcím: Theoretical physics 2
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A lefedett anyag: A kvantummechanika matematikai eszközei, Hilbert-tér, operátorok. A mérés, sajátértékek, kommutátorok, határozatlansági relációk. Schrödinger-egyenlet, stacionárius eset, kö-tött és szabad állapotok. a hullámcsomag, potenciálgát, alagúteffektus. Potenciálvölgy, harmonikus oszcillátor. Impulzusmomentum és spin. A centrális erőtér, a H-atom. Sok elektronból álló rendsze-rek kvantummechanikai vizsgálata, a Pauli-elv, a periódusos rendszer. A perturbációszámítás és a szóráselmélet alapjai. Mikro- és makroállapotok, zárt és kölcsönható rendszerek, egyensúly. Az egyenlő valószínűségek elve, statisztikus fizikai entrópia, kapcsolat a termodinamikával. Különböző sokaságok és ekviva-lenciájuk. Termodinamikai potenciálok, fluktuációk. Ideális gázok, Fermi-Dirac, Bose-Einstein és Maxwell-Boltzmann statisztikák. Hőmérsékleti sugárzás. Kölcsönható rendszerek, van der Waals egyenlet, átlagtér elmélet, kritikus viselkedés.
Szerzők: Török János
Orosz László
Kertész János
Apagyi Barnabás
Szunyogh László
Kulcsszavak: statisztikus fizika
kvantumsokaságok
kvantummechanika
Szakok: BSC Fizikusoknak