NyitólapAlcím: Experimental nuclear physics
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Ezt az elektronikus tananyagot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Fizikus és az Energetikai mérnök alapképzési (BSc) szakok számára a magfizikai alapokat adó kurzusok isme-retanyaga alapján állította össze a szerző. Az anyag nagymértékben támaszkodik a szerző által írt, korábban megjelent tankönyvekben, illetve kézikönyvekben található írásokra. A fejezeteket szá-molási feladatok és interaktív szimulációk egészítik ki. A feladatok megoldása is megtalálható a tananyagban, ezáltal önálló tanulásra, a feladatok önálló megoldásának ellenőrzésére is jó lehetősé-get nyújt. A szimulációk egy része platform-független, HTML alapú, míg mások csak WindowsTM operációs rendszer alatt futtathatók. Az elektronikus tananyag egyes részeit a magfizika és nukleáris technikák iránt érdeklődő középiskolások is haszonnal tanulmányozhatják, de a fő célcsoport az egyetemek és főiskolák műszaki-természettudományi szakjain alapképzésben (BSc) résztvevő egye-temi, ill. főiskolai hallgatók. Ennek érdekében a szerző tudatosan elkerüli a magasabb matematikai, valamint komolyabb kvantummechanikai, ill. modern fizikai ismereteket igénylő részek tárgyalását.
Szerzők: Sükösd Csaba
Kulcsszavak: Maghasadás, láncreakció
Magreakciók
Radioaktív bomlások elméleti leírásának alapjai
Radioaktivitás: a radioaktív bomlás formái és jellemző mennyiségei
Atomreaktorok
Modellek az atommag leírására
Az atommag felépítése és jellemzői, a nukleonok jellemzői
A fúziós energiatermelés alapjai
Ionizáló sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Detektorok
Részecskegyorsító berendezések
Szakok: Fizika mérnököknek BSc -> Gépészmérnöki kar
Fizika mérnököknek BSc -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak
Fizika mérnököknek BSc
BSC Fizikusoknak